Madison, Chicago, Buffalo, New York

   Jun 14 -Jun 29, 2002

 

Jiangchuan's Home          Jiangchuan's Album

Lake Mondota, Madison, WI, June 16, 2002

 

UWisc-Madison, June 17, 2002

 

Sunset at Lake Mondota, Madison, June 17, 2002

 

Lake Michigan, Chicago, June 18, 2002

 

Night of Chicago, from Sears Tower, June 18, 2002

 

Night of Chicago, from Sears Tower, Chicago, June 18, 2002

 

Chicago, June 19, 2002

 

Lake Ontario, June 20, 2002

 

Niagara River, Buffalo, NY, June 21, 2002

 

Niagara Fall, Buffalo, NY, June 21, 2002

 

Times Square, New York City, June 26, 2002

 

Jiangchuan's Home           Jiangchuan's Album