Ning Xia 宁夏

September 11-14,   2009

Jiangchuan's Home          Jiangchuan's Album

 

贺兰口,贺兰县

 

贺兰岩画,贺兰县

 

拜口寺西夏双塔,贺兰县

 

镇北堡,银川市西夏区

 

西夏王陵,银川市西夏区

 

腾格里沙漠,中卫

 

腾格里沙漠,中卫

 

腾格里沙漠,中卫

 

1米x1米麦草固沙方格,中卫沙坡头 (包兰铁路在腾格里沙漠的穿越点)

 

固沙后的包兰线北侧,南侧为黄河/祁连山

 

多年固沙后的藓类结皮层和花棒/沙蒿

 

Jiangchuan's Home           Jiangchuan's Album